hydraulické vyvážení otopné soustavy

doporučený postup vyvážení v bytových domech

Aby realizace díla proběhla hladce.

Abychom vám ušetřili peníze!
 


Výpočty  - Základem úspěchu jsou zkušenosti,  kvalitní technická příprava a perfektní projektová  dokumentace, jejíž součástí je přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností a hydraulický výpočet celé soustavy, včetně výpočtu skutečných výkonů otopných těles. Projektovou dokumentaci zpracuje autorizovaný projektant v oboru vytápění s mnoha zkušenostmi z problematiky hydrauliky otopných soustav.

 
Schválení projektové dokumentace - zpracovanou PD je obvykle třeba poskytnout k vyjádření a k připomínkovému řízení dodavateli tepla. Naši technici jsou znalí požadavku hlavních dodavatelů tepla v České republice, proto mohou být již v přípravné fázi projektové dokumentace v kontaktu s odpovědnými pracovníky Vašeho dodavatele tepla.


Volba vhodného termínu – vzhledem k nutnosti vypouštění rozvodů topení je samozřejmě nejvhodnější doba mimo topné období. Praxe však je úplně jiná a my jsme schopni úsporná opatření provádět kdykoliv, včetně zimních měsíců – snad s výjímkou těch nejmrazivějších zimních dnů, kdy obvykle uživatelé bytů s odstávkami tepla nesouhlasí. Nejvhodnější termín z technologického a organizačního hlediska je cca od února do června a dále pak od září do cca poloviny prosince. V letních prázdninových měsících je obvykle problém se zpřístupněním bytů, nicméně ideálně se v tomto období řeší zásahy na stoupačkách a spodních rozvodech.


Průběh realizace -  
Po schválení projektové dokumentace Vám poskytneme aktualizovaný položkový rozpočet celé akce. V případě realizace v topné sezóně, proběhne jako první montáž všech potřebných armatur na patě objektu a jednotlivých stoupačkách tak, aby se každá stoupačka dala samostatně uzavřít a vypustit. Poté proběhnou práce v bytech – montáž vlastních termostatických ventilů, termohlavic a regulačních šroubení. Zároveň s montáží provedou pracovníci nastavení jednotlivých regulačních šroubení (popř. přednastavení radiátorových ventilů) dle hydraulického výpočtu v projektové dokumentaci. Po osazení všech otopných těles je vždy ten samý den provedena kontrola těsnosti a tlaková zkouška a zároveň proběhne nastavení regulačních armatur na patě objektu a na jednotlivých stoupačkách podle hodnot v projektové dokumentaci.


Měření skutečného stavu otopné soustavy - protože ani ten nejlepší projektant, ani ta nejlepší projektová dokumentace nedokáže úplně zohlednit stáří a skutečný stav rozvodů topení, vliv inkrustátů v potrubí, definovat nekvalitně provedené odbočky a napojení potrubí a případné další vlivy, které mohou způsobit ovlivnění průtokových a tlakových poměrů,   je třeba při seřízení soustavy tento skutečný stav soustavy zohlednit! Provedeme tedy ve dvou fázích měření skutečných parametrů a následnou jemnou korekci nastavení regulátorů na hodnoty podle skutečného stavu otopné soustavy. Toto konečné měření a korekci na skutečné podmínky v soustavě, je často vhodné provádět při záporných venkovních teplotách, aby nedocházelo ke zkreslení vlivem přivírajících termostatických hlavic. Změřené hodnoty jsou zaznamenány a stanou se součástí protokolu o výsledku hydraulického zaregulování otopné soustavy. Za funkci takto seřízené soustavy ručíme!


Záruky na dílo - Při provádění prací používáme doporučené a prakticky vyzkoušené postupy. Pro regulaci používáme výhradně kvalitní a ověřené armatury, u kterých si můžeme dovolit, poskytnout vám delší, než zákonem stanovenou záruku na jejich správnou funkci. Na záruční podmínky se informujte.

 

 
 
Chcete zaregulovat topení nebo chlazení?


Chcete ušetřit za teplo až 75%?


Neváhejte a pošlete nám poptávku.