- - - - - - - - - - - - - - Další spokojený zákazník - - - - - - - - - - - - - - -

Společenství domu Antala Staška 1022 – 1024, Praha 4

(zobrazit referenci v pdf)

3 vchody – 5 pater

-          Hydraulické vyregulování otopné soustavy

-          Montáž a nastavení stoupačkových ventilů

-          Montáž uzavíracích armatur na paty soupaček

 

Jsme Společenství domu Antala Staška 1022, Praha 4 zastoupený dlouholetou předsedkyní Věrou Ingeduldovou.

 Jelikož jsme tři sousedící společenství se společným měřičem a vstupem tepla, museli jsme veškeré práce na topné soustavě provádět společně.

Po delších přípravných jednáních a hledání nejvhodnějšího dodavatele jsme došli k dohodě a oslovili firmu AllTech, s.r.o., která po objednávce u nás provedla následující práce

- hydronické zaregulování otopné soustavy a instalaci stoupačkových vyvažovacích  ventilů s regulací tlakové diference na stoupačkách - řešení pro maximální úsporu.

- nastavení radiátorových ventilů.

Jednání se zástupci firmy byla konstruktivní, promptně a srozumitelně s námi probrali naše dotazy i připomínky, předložili grafy předpokládané úspory tepla.

Úspory za teplo ještě neznáme, mohou se plně projevit až ve vyúčtování za topnou sezonu 2016, a vyhodnotit je můžeme nejdříve do pololetí 2017.

  Během jednání i prací pracovníci projevovali značnou profesionalitu a svým jednáním zajistili, že se nevyskytly žádné problémy v průběhu prací, ani po nich.

 Firma dodržela, co bylo sjednáno, včetně termínů a jsme rádi, že jsme si na odborné práce tohoto typu v našich společenstvích, zvolili právě firmu AllTech, s.r.o. a hodláme s ní spolupracovat i nadále, jako se správcem našeho topného systému. Všem přejeme, aby při výběru firmy měli stejně šťastnou ruku jako my. Doporučujeme zatím podle příkladného přístupu k zákazníkovi.

 
S pozdravem

Věra Ingeduldová

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - Další spokojený zákazník - - - - - - - - - - - - - - -

 SVJ Jarníkova 1875-1877,Praha 4

(zobrazit referenci v pdf)

12 podlaží – 3 vchody

-          Montáž stoupačkových regulačních armatur

-          Výměna radiátorových ventilů s termostatickou regulací

-          Hydraulické vyregulování otopné soustavy

 

SVJ Jarníkova 1875-1877 zastoupený předsedou SVJ Janem Burianem

·         firma provedla na našem objektu - hydronické zaregulování - montáže v bytech tj. výměna stávajících ventilů za nové s termostatickou regulací (Heimeier K) ostatní úpravy rozvodu tepla - doplnění uzávěrů na patu soustavy (výměna stoupačkových vypouštěcích ventilů)

·         hydronické zaregulování otopné soustavy - varianta spodní regulace s instalací stoupačkových vyvažovacích  a s regulací tlakové diference na stoupačkách ventilů ( řešení pro maximální potenciál úspory)

·         firma vypracovala odhad nákladů za vytápění domu - porovnání stavu bez regulace a po provedeném hydronickém vyvážení

·         co se týče úspor za teplo nemáme ještě přesné informace (vyúčtování za uplynulou topnou sezonu není ještě k dispozici )

·         doposud nám není znám žádný problém - vady díla se nevyskytly

·         firma dodržela položkový rozpočet, tak jak bylo ujednáno - nedošlo k navýšení ceny

·         rozhodně v dalších úpravách dodávky tepla do našeho objektu bychom se velice rádi obrátili na firmu ALLTECH, která je zárukou kvalitně odvedené práce.

Se sousedním bytovým družstvem, kde máme společnou výměníkovou stanici již  řešíme další práci a služby.

 „Závěrem bych chtěl zdůraznit, vstřícnost a odbornost pana Svěráka  a celé firmy je opravdu velmi solidní“.

 Přeji hezký den

Burian J.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - Další spokojený zákazník - - - - - - - - - - - - - - -

 SVJ Petržílova 3299, Praha 4

(zobrazit referenci v pdf)

8 podlaží   -  1 vchod

-          Montáž stoupačkových regulačních armatur

-          Montáž a nastavení radiátorových ventilů

-          Hydraulické vyvážení otopné soustavy

 

Jmenuji se Petr Zavadil a jsem předseda SVJ Petržílova 3299,3300, tuto funkci dělám již 26 let a pořád mě ještě baví.

Firma Alltech u nás prováděla hydronické vyvážení otopné soustavy a výměnu termostatických hlavic.

Díky tomuto vyvážení došlo k úspoře tepla reálně 20%. Už to je pro nás velká úspora oproti minulému období. Tím pádem se vyřešili i problémy s topením, které nehučí a ve stoupačkách nebouchá.

Kdybych měl ohodnotit pracovníky firmy, byli perfektní a hlavně u toho zbytečně nepovídali, aby byla práce včas hotova. Spolupráce s panem Svěrákem byla nejenom na profesionální a technické úrovni, ale také lidské a vstřícné.

Cena za dílo byla daná, jen jsme si ještě vymysleli nákup a montáž nových termostatických hlavic a tím se nám cena navýšila.

 „Firma Alltech s.r.o. byla přínosem pro náš dům a určitě bych jí doporučil dalším domům, které se potýkají s problémy svojí otopné soustavy, ale hlavně - chtějí ušetřit za teplo.“

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - Další spokojený zákazník - - - - - - - - - - - - - - -

SV Otradovická 736, Praha 4

(zobrazit referenci v pdf)

12 podlaží     2 vchody

-          Montáž regulačního ventilu na patě a stoupačkách

-          Nastavení stávajících radiátorových a stoupačkových ventilů

-          Hydraulické vyvážení otopné soustavy

 

Dobrý den,
- Jsme Společenství vlastníků  Otradovická na Praze 4, máme pod správou dům o dvou vchodem, 12 podlažích a 72 bytech. Předsedou výboru SVJ jsem se stal v roce 2013 po působení na postu předsedy kontrolní komise od roku 2009. V domě jsem koupil byt v polovině roku 2007. Od počátku jsem poukazoval na nutnost oprav a úprav v našem domě, aby bydlení bylo příjemné a také levné. V začátku působení v kontrolní komisi jsem zjistil, že otopná soustava v domě prakticky vzato nefunguje od roku 1979, kdy byl dům postaven. Poslední tři patra domu byla vytápěna jen velmi málo a předchozí vedení domu to vyřešilo šalamounsky dohodou s vlastníky bytu o snížení příspěvku na vytápění. Jakmile jsem nastoupil "do úřadu", slevu jsem (i sobě, neboť bydlím v posledním podlaží) zrušil, aby se ukázala absurdita takového opatření a donutila nás celý problém řešit systémově. Podařilo se mi přesvědčit všechny vlastníky o nutných rekonstrukcích a potřebě na tyto akce naspořit, což se podařilo.
Po celkové rekonstrukci domu zahájené v roce 2013, která obnášela i zateplení 160mm izolantu jsme byli na začátku cesty úspor za tepelnou energii v našem domě.

- Firma Alltech pro nás na doporučení prováděla regulaci otopné soustavy včetně pasportizace celého stavu a hydronického vyvážení. V současné době pro nás připravuje realizaci ekvitermní regulace směšovací stanice.

- Tím pádem - problém je vyřešen. Neznáme dřívější problémy jako je hlučnost otopné soustavy, vrzání termostatických hlavic a neustálé zavzdušňování. Již samotnou regulací došlo k významné úspoře na odebíraném teple.

- Problémy se vyskytují u každého díla, s tím máme za léta zkušenosti. Nicméně důležité je, jak se k nim postaví dodavatel. V tomto ohledu jsme velmi spokojeni - dva ucpané ventily nám firma Alltech vyměnila druhý den po nahlášení podezření na závadu.

- Jednatel pan Svěrák si dokázal získat naši důvěru zejména tím, že  uváděl vždy nezkreslené informace spíše technického charakteru než charakteru obchodního. Vzhledem k tomu, že jsem technik, je pro mě takový přístup hodnotnější než prostý marketing.

Projektant Ing. Pilát své práci velmi rozumí a je to vidět na projektové dokumentaci, kterou máme k otopné soustavě - všichni nám kvalitu zpracování závidí.
Jediný problém jsme zažili s pracovníkem, který byl ve firmě ve zkušební době a bohužel nedokázal dostát našim nárokům na kvalitu komunikace a organizačního zabezpečení svářečských prací.

-  Na vícepráce a navyšování ceny jsme velmi citliví. Na veškerá rizika jsme byli předem upozorněni a cena za dílo byla vždy dodržena v rámci sjednaných mantinelů.

- Kontakt na p. Svěráka rád předávám všem svým kolegům z řad předsedů SVJ.

 „Jsem zcela přesvědčen o tom, že tato firma je schopna pomoci kvalifikovaně v oblasti  ve které podniká a navíc za zcela konkurenční cenu. Proto jsme se i sami při dalších úpravách otopné soustavy obrátili právě na Alltech.“

 Děkuji,
Ing. Jakub Sýkora

předseda výboru, Společenství pro dům Otradovická 735, 736, Praha 4
  
 

 - - - - - - - - - - - - - - Další spokojený zákazník - - - - - - - - - - - - - - -

Společenství vlastníků bytových jednotek Práčská sedma

(zobrazit referenci v pdf)

Práčská 2595-2602, Praha 10

7 vchodů , 6 pater

 -          Ekvitermní regulace

-          Hydronické vyvážení otopné soustavy

-          Montáž regulačních ventilů na patu objektu a stoupačky

-          Instalace stoupačkových uzávěrů ÚT

-          Nastavení stávajících radiátorových a nových stoupačkových ventilů

 

Naše SVJ Práčská má ve 140 bytech 152 vlastníků jednotek. Panelový dům má 6 pater, 7 vchodů, objekt je rozdělen na 3 sekce (2 – 3 – 2).

  Náš objekt se nalézá v lokalitě Prahy 10- Zahradní Město.  Jde o panelovou stavbu starou přibližně padesát let. Objekt je kvalitně zateplen, včetně výměny oken a nové střechy. Otopná soustava však zůstala původní, pouze byly osazeny termostatické ventily. Spolu s okolní zástavbou je náš dům zásobován teplem z výměníkové stanice.

 Po zateplení objektu nám přestal vyhovovat způsob dodávky tepla, který byl značně nerovnoměrný a  předimenzovaný.

 Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu AllTech s.r.o.. Ta nám navrhla a po schválení na Shromáždění vlastníků jednotek i realizovala samostatnou ekvitermní regulaci a hydronické vyvážení otopné soustavy. Tyto úpravy plně vyhovují našim požadavkům a splnily naše očekávání.

 Systém provozujeme první topnou sezonu, takže na přesné vyhodnocení úspor nemáme dost informací. Je však zřejmé, že vlivem nižších provozních teplot v systému budou úspory značné. Rozdíl teploty dodávaného media a naší provozní teploty činí 6-90C.

 V průběhu zkušebního provozu, ještě před zaregulováním, se vyskytlo několik poruch na koupelnových stoupačkách. Ty byly způsobeny vniknutím jemných kalů do zde použitých armatur a ovlivnilo tak jejich funkci. Protože u tak starého systému nelze vyloučit přítomnost kalů a inkrustací, byly tyto armatury nahrazeny jiným typem, který není na nečistoty tak citlivý. Od té doby je provoz bez problémů.

Firma ALLTech reagovala na vzniklé závady okamžitě a v krátké době navrhla a realizovala vyhovující řešení.

 Samotná příprava a montáž probíhaly bez problémů, podle předem schváleného harmonogramu. Odborná kvalifikace pracovníků, organizace práce a slušné vystupování zaručilo vysokou kvalitu provedeného díla.

 Cena odpovídala nabídce, k navýšení ceny došlo pouze při výměně armatur koupelnových stoupaček  za jiné typy a to z důvodu vysokého znečištění topné soustavy a i tato nová nabídka byla předem řádně projednána.

 S ohledem na nedávné ukončení díla jsme nemuseli uplatňovat žádnou reklamaci, ale věříme, že s ohledem na chování a vstřícnost jednatele firmy pana Miroslava Svěráka, dojde-li k reklamaci, bude řešena solidně. Jsme však přesvědčeni, že k reklamaci ani nedojde, neboť jsme zatím velice spokojeni.

 Vzhledem ke stáří objektu a požadavků vlastníků na modernizaci jejich bytových jednotek lze do budoucna předpokládat další možné úpravy. Při jejich případné realizaci se na firmu AllTech určitě obrátíme.

 

 za SVJ Práčská pro dům 2595 – 2602

Milena Čermáková